Web Development Team

We Design.We Develop.We Discover

Core TeamAbhijeet Singh

Anoop Kumar

Chandra Shekhar

Devesh Kaushik

Dilpreet Singh Chawla

Govind Singh Rajpurohit

Krushna pawan

Nimmala Vishnu

Nitish Singh (Team leader)

Omkar Ajnadkar

Prateek Gupta

Sanath Singavarapu

Varshith Yelleti

Current TeamAnubhav Patel

Deepak Sahu