Web Development Team

We Design.We Develop.We Discover

Core Team (Batch 2016-20)Abhijeet Singh

Anoop Kumar

Chandra Shekhar

Devesh Kaushik

Dilpreet Singh Chawla

Govind Singh Rajpurohit

Krushna pawan

Nimmala Vishnu

Nitish Singh (Team leader)

Omkar Ajnadkar

Prateek Gupta

Sanath Singavarapu

Varshith Yelleti

Current Team (Batch 2017-21)Ankur Konar

Anubhav Patel

Deepak Sahu

Jyotika Yadav

Ratna Priya

Satyam Kumar(Team Leader)